Algemene voorwaarden

Van:

Expressive Webservices

Dorpsstraat 66

gevestigd en kantoorhoudende te 7975 Uffelte

hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1. Definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Expressive, hierna te noemen: "Gebruiker", en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 14 dagen na de datum van de offerte.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van gebruikers offerte.

3. In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

4. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

5. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering

1. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld.

2. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal de koper in dat geval alle kosten verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd

1. Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

2. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

3. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen

Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Technische eisen enz.

1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen gebruiker en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien gebruiker de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na levering.

2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. Gebruiker kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste handeling van de koper, danwel het niet juist opvolgen van instructies.

4. Onder onjuiste handeling wordt onder meer verstaan: handelingen die buiten de instructies vallen en een nadelige invloed hebben.

5. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

2. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan gebruiker danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden.

3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:

- in Nederlandse valuta

- exclusief BTW

- af fabriek

2. Indien gebruiker met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.

3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd (opleidingen voorafgaande het opleidingstraject).

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Ingevolge het nieuwe artikel 119a Boek 6 BW gaat de wettelijke rente à 9,75% automatisch in na afloop van de krediettermijn. Deze rente is gelijk aan de herfinancieringrente van de Europese Centrale Bank.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper.

2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Gebruiker is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 (Garantie) van deze voorwaarden.

2. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten;

3. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 17. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Hosting en domeinregistratie voorwaarden

Artikel 1. Gebruik

1. U bent zelf verantwoordelijk voor uw account, deze mag ook niet worden verhuurd of verkocht worden aan derden (tenzij u een reseller account bij Expressive heeft).

2. Hosting van warez, mp3's, hacking tools, bots, spam scripts, of andere illegale content is niet toegestaan op onze servers.

3. Subhosting van websites is toegestaan op daarvoor bestemde abonnementen.

4. U bent zelf verantwoordelijk voor alle content van uw website.

5. Het gebruik van chatboxen, spam/flood/bomber scripts en/of IRC bots is niet toegestaan op onze servers. U mag wel de standaard chat scripts gebruiken die beschikbaar zijn via uw admin Paneel.

6. Uw website mag voor niet meer dan 60 % aan downloads bevatten.

7. Expressive ziet er streng op toe dat de cloudserver niet overbelast wordt door haar klanten. Expressive behoudt zich het recht om over te gaan tot tijdelijke sluiting van een account indien deze extreem veel CPU/geheugen load verbruikt. Dit geldt niet voor VPS en private servers.

8. Expressive heeft het recht om scripts af te sluiten of zelfs te verwijderen indien deze de CPU/geheugen van de cloudserver te veel belasten. Dit geldt niet voor VPS en private servers.

9. Er mag niet meer data worden opgeslagen op de server dan de beschikbaar gestelde ruimte die is verkregen bij het afgenomen hostingpakket. Indien het datalimiet overschreden wordt, heeft Expressive het recht de overschrijdende hoeveelheid te factureren tegen EUR 0,04 per megabyte dataopslag per maand.

Artikel 2. Betaling en Aanvraag

1. De kosten voor de hosting en domeinnamen worden per jaarlijks in rekening gebracht, 1 maand voor de verlengdatum. U krijgt na deze betaaldatum 2 weken de tijd het verschuldigde bedrag over te maken op onze bankrekening.

2. U gaat akkoord met het ontvangen van elektronische facturen van Expressive. Expressive verzendt haar facturen per e-mail.

4. Indien er geen betaling plaats vindt binnen de afgesproken termijn (14 dagen) dan komen er administratiekosten van EUR 5,00 bovenop. Indien er hierna alsnog niet betaald wordt zal het incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan zullen volledig op de klant verhaald worden. Tevens zal Expressive het account van de server verwijderen en de bijbehorende domeinnaam/hostingcontract opheffen en de productie van verdere opdrachten van de betreffende koper staken.

5. Expressive behoudt zich het recht om administratiekosten in rekening te brengen. Deze kosten kennen een maximum van EUR 17,50.

6. Alle bedragen op de website zijn exclusief 21 % BTW.

7. Expressive heeft het recht om nieuwe klanten af te wijzen indien blijkt dat deze in het verleden betalingsproblemen hebben gehad bij Expressive.

8. U gaat akkoord dat u nooit geld van Expressive kan eisen, om welke reden dan ook.

Artikel 3. Overige

1. Uw e-mail adres zal worden opgenomen in onze mailinglist zodat u altijd het laatste nieuws van Expressive kan ontvangen. U kunt, indien gewenst, u laten verwijderen van de mailinglist.

2. Uw gegevens worden niet aan derden gegeven.

3. Indien wij klachten krijgen over gestolen content of illegale praktijken dan zal Expressive altijd 100 % medewerking verlenen aan stichting BREIN of aan de politie of welke gerechtelijke instantie dan ook.

4. Expressive is niet verantwoordelijk voor uw keuze aan wachtwoorden.

5. Expressive behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

6. Expressive behoudt zich het recht om uw account te verwijderen of tijdelijk stop te zetten indien dit noodzakelijk is.

7. Expressive behoudt zich het recht om, indien nodig, aanpassingen te maken aan zowel de servers als het netwerk. Ook behoudt Expressive zich het recht om aanpassingen binnen uw account te maken indien dit noodzakelijk is.

8. U bent zelf verantwoordelijk voor de data van uw account. Expressive kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van data van uw account.

9. De klant dient zelf een back-ups van haar/zijn data te maken.

10. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.

11. Expressive belooft haar klanten zo goed mogelijk te behandelen en storing en uitval zoveel mogelijk te beperken.

12. Expressive kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor welke reden dan ook.

13. Overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Expressive niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de elektriciteitsvoorziening aan Expressive.

14. Expressive onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Expressive hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.

15. De klant zal door het gebruik van de hosting-dienst van Expressive geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de klant:

de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;

• geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;

• geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;

• niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;

• niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;

• zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor u niet geautoriseerd bent;

• niet ongevraagd in grote aantallen op het internet berichten met dezelfde inhoud posten of verzenden via e-mail (beter bekend als SPAM);

• geen virussen verspreiden;

• niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van Expressive wordt verhinderd;

• geen illegale content beschikbaar stellen in welke vorm dan ook (bijv. warez, linken en doorverwijzingen).

• geen gebruik maken van CJ, TGP en andere misleidende traffic exchange programma's;

• geen gebruik maken van script/programma's waarvan bekend staat dat deze veel resources van de computersystemen van Expressive vergen;

16. De opheffing van uw account kan alleen schriftelijk gedaan worden. Indien wij van u geen schriftelijke opheffingsbrief hebben ontvangen bent u verplicht uw betalingen voor de afgenomen diensten bij Expressive te voldoen.

17. De opheffing van uw domeinnaam/hostingcontract dient u minimaal 1 maand voor de datum van afloop van uw domeinnaam/hostingcontract aan ons door te geven, anders zal uw domeinnaam/hostingcontract stilzwijgend met 1 jaar verlengd worden.

`

Onze Services

Website pakketten

Complete pakketten voor een vliegende start.

Domeinnamen & Hosting

Eenvoudig te beheren in uw eigen controlepaneel.

Mobiele Websites

Ook het omzetten van uw bestaande website.

Maatwerk services

Seo, SEA, lead generation, design en advies.

Laatste blogs

De voordelen van IMAP mail

Veel mensen zijn onbekend met de mogelijkheden die…

lees meer
MODX vs. Wordpress (of Joomla / Drupal)

Ik, als webdeveloper, heb MODX tot favoriet CMS…

lees meer

Onze technologieën